Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Realizując cele produkcyjne i usługowe Zarząd WNS POMORZE Sp. z o.o. kieruje się troską o zdrowie i życie swoich pracowników i podwykonawców, jak również pracowników zatrudnionych tymczasowo oraz gości przebywających na terenie spółki.

Polityka BHP jest dostosowana do charakteru i skali ryzyka BHP w spółce.

Polityka BHP stanowi ramy do ustalania i przeglądu celów ogólnych i szczegółowych spółki dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poprzez ciągłą poprawę warunków pracy dążymy do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tworzymy warunki techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i psychologiczne, prowadzące do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zanieczyszczeniu środowiska.

Zapewniamy, że począwszy od najwyższego rangą pracownika Zarządu do pracownika szczebla podstawowego, będziemy przestrzegać wymagań przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, procedur i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymagań, do których przestrzegania spółka się zobowiązała.

Spółka nasza zapewnia środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć związanych ze skutecznym funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Każdy pracownik ma możliwość szkoleń w dziedzinie BHP i podnoszenia wiedzy w tym zakresie. Wszyscy pracownicy spółki posiadają kompetencje do wykonywania przydzielonych im zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i są odpowiedzialni za ich wykonanie.

Zapewniamy, że taki sam poziom wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowany wobec podwykonawców i ich pracowników.

W imieniu Zarządu i wszystkich pracowników WNS POMORZE Sp. z o.o. przyjmuję odpowiedzialność za realizację Polityki BHP.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Kaliszewski
Posiadane certyfikaty: